FORMULARZ WSTĘPNEGO ŻĄDANIA

Prosimy o wypełnienie tego formularza, jeżeli zamierza Pan/Pani wykonać jedno ze swoich uprawnień na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Jeżeli wypełnia Pan/Pani ten formularz w imieniu innej osoby, prosimy o wypełnienie wszystkich jego części. Jeżeli wypełnia Pan/Pani ten formularz w celu uzyskania informacji o własnych danych osobowych, prosimy o wypełnienie tylko części 1 i 3.


Część 1 - wypełniają wszyscy

Prosimy o podanie następujących danych:

Imię
Nazwisko
Miasto
Ulica
Kod pocztowy
Nr telefonu 1
Nr telefonu 2
E-mail

[Dla wszystkich oprócz obecnych pracowników] Prosimy o przedstawienie dowodu swojej tożsamości. Jeżeli nie będziemy mogli Państwa zidentyfikować, nie będziemy mogli odpowiedzieć na żądanie:

[dla istniejących klientów i dostawców lub osób, z którymi zawarte są umowy] Numer klienta lub dostawcy, nr umowy/zamówienia [lub inny identyfikator]

ID

[dla wszystkich innych osób] wszelkie informacje umożliwiające identyfikację.

ID

Prosimy opisać relację ze spółką Kompania Piwowarska S.A. (np. pracownik, współpracownik, klient, konsument, dostawca, pracownik dostawcy etc.) oraz wskazać, czy relacja trwa, czy zakończyła się:

Relacja

Które prawo na podstawie RODO chce Pan/Pani wykonać w związku ze swoimi danymi osobowymi? Na przykład może to być wgląd w dane swojego konta:


Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać dostęp do posiadanych przez nas na Pana/Pani temat informacji, prosimy możliwie szczegółowo odpowiedzieć na poniższe pytania, co pozwoli nam zlokalizować informacje będące przedmiotem żądania. Należy pamiętać, że im obszerniejsze wyszukiwanie, tym dłużej zajmie nam przekazanie tych informacji:

Czy uważa Pan/Pani, że informacje te znajdują się w dokumentacji papierowej? Jeżeli tak, prosimy odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy uważa Pan/Pani, że informacje te mają formę e-maili lub inną komputerową postać?

Jeżeli tak, prosimy o podanie następujących informacji:


Prosimy o przekazanie maksymalnej ilości informacji na temat przyczyn, dla których chce Pan/Pani wykonać przedmiotowe prawo lub na temat podstawy składania Żądania.

Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych.

Jeżeli chce Pan/Pani uzyskać informacje jak poniżej, prosimy zaznaczyć odpowiednie pola:

Ujawnienie obrazów telewizji przemysłowej: jeżeli żądane informacje mają postać materiału wideo nagranego przez kamery telewizji przemysłowej, czy obejrzenie tego materiału spełni Pana/Pani żądanie


Część 2 - wypełnia jedynie osoba składająca Żądanie w imieniu innej osoby

Prosimy o podanie danych osoby, w imieniu której składa Pan/Pani niniejsze żądanie:

Imię
Nazwisko
Miasto
Ulica
Kod pocztowy
Nr telefonu 1
Nr telefonu 2
E-mail

Prosimy o wskazanie relacji z powyższą osobą lub stopień pokrewieństwa (np. pełnomocnik prawny):

Relacja

Prosimy o przekazanie informacji potwierdzających umocowanie do działania w imieniu powyższej osoby:

ID

Część 3 - wypełniają wszyscy

Prosimy upewnić się, że z niniejszym formularzem załączył(a) Pan/Pani:

Informacje umożliwiające identyfikację.

ID

Deklaracja Osoby, której Dane Dotyczą:

Oświadczam, że informacje podane w tym formularzu są prawidłowe według mojej najlepszej wiedzy i że jestem osobą, której te informacje dotyczą. Mam świadomość, że KP ma obowiązek potwierdzić moją tożsamość/umocowanie i może wymagać uzyskania dodatkowych informacji, by móc spełnić niniejsze żądanie dostępu do danych osoby, której dane dotyczą.

Imię
Nazwisko

Osoba upoważniona – Oświadczenie (jeżeli dotyczy):

Potwierdzam, że jestem prawnie umocowany/-a do działania w imieniu osoby, której dane dotyczą. Mam świadomość, że KP ma obowiązek potwierdzić moją tożsamość/umocowanie i może wymagać uzyskania dodatkowych informacji, by móc spełnić niniejsze żądanie dostępu do danych osoby, której dane dotyczą.

Imię
Nazwisko

Uwaga: osoba, która niezgodnie z prawem uzyskuje lub usiłuje uzyskać dane, ponosi odpowiedzialność karną.


Chciałbym/chciałabym:

*W przypadku wysyłki informacji pocztą zadbamy o to, by była odpowiednio zaadresowana. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zgubienie informacji przez pocztę lub nieprawidłowe dostarczenie lub otwarcie przez inną osobę w gospodarstwie domowym. Utrata informacji w transporcie lub nieprawidłowa dostawa mogą być źródłem kompromitacji lub szkody, jeżeli informacje te są „wrażliwe”.

Imię
Nazwisko

Powyższe należy przekazać do:

Imię
Nazwisko
Miasto
Ulica
Kod pocztowy

Mamy prawo do odmowy udzielenia informacji, jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować tożsamości osoby zgłaszającej się z Żądaniem. W takim przypadku poinformujemy Pana/Panią niezwłocznie o odmowie udzielania informacji.

Jeżeli po otrzymaniu żądanych informacji uważa Pan/Pani, że nie obsłużyliśmy odpowiednio tego żądania, prosimy niezwłocznie przesłać informację na rodo@asahibeer.pl wraz z podaniem przyczyn. Następnie zweryfikujemy informacje i poinformujemy Pana/Panią o działaniach podjętych w związku z Żądaniem lub ewentualnie o przyczynach niepodejmowania dodatkowych działań z podaniem informacji na potrzeby ewentualnego zgłoszenia skargi lub wniesienia powództwa.